• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών

16.7.2002

To Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2002, ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920. Σύμφωνα με την ως άνω εγκριτική απόφαση, ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που είναι δυνατό να αγορασθούν ανέρχεται σε 2,900,567 τεμάχια ήτοι ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας. Η τιμή αγοράς ορίσθηκε σε 1 EYΡΩ η κατώτατη και 4,5 ΕΥΡΩ η ανώτατη. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι ως άνω αγορές ορίσθηκε σε 12 μήνες απο την ημερομηνία λήψης της ως άνω απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων , ήτοι από τις 28 Ιουνίου 2002. Τέλος, επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προβεί και σε ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στον Τύπο πριν από την έναρξη του επιμέρους χρονικού διαστήματος κατά το οποίο θα διενεργηθούν αγορές ιδίων μετοχών , στα πλαίσια της ως άνω αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων .