• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαφάνεια και Επικοινωνία

Ενημέρωση Επενδυτών
Η ενημέρωση των επενδυτών γίνεται από τoν Τομέα Επενδυτικών Σχέσεων, ο οποίος συγκροτήθηκε με σκοπό τη παροχή συστηματικής και σύμμετρης πληροφόρησης για τη πορεία της Εταιρίας και του Ομίλου σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Ο Τομέας Επενδυτικών σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
A. Την ευθύνη για την άμεση και σύμμετρη πληροφόρηση των μετόχων, καθώς και την εξυπηρέτησή τους σε θέματα άσκησης των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας.

Αναλυτικότερα:
• την άμεση, ορθή και ισότιμη εξυπηρέτηση των μετόχων αναφορικά με:
   o τη διανομή μερισμάτων, τις πράξεις έκδοσης νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής, τη χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή τις μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια, 
   o την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Τακτικές ή Έκτακτες Συνελεύσεις Μετόχων και τις αποφάσεις τους,
• τη διανομή της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στους μετόχους κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία.
• τη τήρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, του μετοχολογίου της Εταιρίας και την ενημέρωσή του. 
 
Β. Την ευθύνη των εταιρικών ανακοινώσεων  και την εν γένει συμμόρφωση της Εταιρίας στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εισηγμένες εταιρίες.

Αναλυτικότερα:
• την υποχρέωση γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και τις σχετικές με αυτόν αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ,
• την υποχρέωση γνωστοποίησης απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών υπό την έννοια του Ν. 3556/2007 .
• την υποχρέωση ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού εντός μίας ημέρας επί  συναλλαγών των μελών του Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και προσώπων που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12-7-2005, σε συνέχεια της γνωστοποίησης από τα υπόχρεα πρόσωπα  στην Εταιρία η οποία πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο ημερών από την συναλλαγή. Η υποχρέωση των ως άνω προσώπων προς γνωστοποίηση των συναλλαγών τους είναι αυτοτελής έναντι των αρχών.
• την υποχρέωση κατάρτιση των καταλόγων των προσώπων που  έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες και την τήρηση κάθε σχετικής με αυτούς διαδικασίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις των άρθρων 5 & 6 της απόφασης 3/347/12-7-2005 και του Ν.3340/2005.