• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γνωστοποιήσεις Δυνάμει του Ν.3556/2007.

Yποχρεωτικές γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών επί δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του Ν.3556/2007.

Η Εταιρία, προκειμένου να διευκολύνει τους μετόχους της, ενημερώνει σχετικά με τις υποχρεώσεις τους περί γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών και δικαιωμάτων ψήφων επί αξιών, οι οποίες απορρέουν από τα άρθρα 9,10,11 και 14 του ν.3556/2007 καθώς και την 1/434/3.7.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, κάθε μέτοχος υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3556/2007 σε περίπτωση  που α) αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαιώματα ψήφου  β) αποκτά η διαθέτει χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία μπορεί να απορρέει απόκτηση υφιστάμενων μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου και γ) προκύψει γεγονός που επηρεάζει τα ποσοστά των δικαιωμάτων ψήφου και λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3. Κάθε μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρία,  ίση ή μεγαλύτερη του 3%.

Η ενημέρωση της Εταιρίας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτήν του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ( www.cmc.gov.gr ) στα ελληνικά και αγγλικά το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης, δηλαδή την ημερομηνία που ο μέτοχος ενημερώθηκε ή θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για την απόκτηση, διάθεση ή την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

Το νομίμως υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται:
Α) Προς την εταιρία,  στην διεύθυνση των γραφείων της στο 1ο χλμ Λεωφόρου  Κορωπίου- Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, υπόψη του Τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές, υπόψη κας Μαρίας Κοτσοβού κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007».  Προκειμένου να διευκολύνονται οι μέτοχοι, η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax: (+30) 210 6627404 υπόψιν Τμήματος Μετόχων, e-mail : k.melioti@nireus.com επιβεβαιώνοντας την παραλαβή του στο τηλ. (+30 ) 210 6698224.

Β) Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Τ.Κ. 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax: 210 33 77 243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του πρωτοκόλλου. Ο υπόχρεος μέτοχος είναι υπεύθυνος για την επιτυχή αποστολή και λήψη της ενημέρωσης και την παράδοση αυτών στο αρμόδιο πρωτόκολλο.

Επισημαίνεται ότι αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθυνθούν στην Εταιρία κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο +30 210 6698224 και να λάβουν γνώση των σχετικών κειμένων που βρίσκονται αναρτημένες παρακάτω.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3556

Εγκύκλιος αρ. 33

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1