• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δελτίο τύπου Νηρεύς Α.Ε.- Α΄ Επαν. Εκτ. Γ.Σ. 14-12-2004

14.12.2004

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σημερινή A’ Eπαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στα γραφεία της στο Κορωπί Αττικής. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε ομόφωνα, η έγκριση του θέματος της ημερησίας διάταξης που αφορούσε στη μείωση και ταυτόχρονα ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 14,46 εκ. ευρώ, με αντίστοιχη μείωση και ταυτόχρονα ισόποση αύξηση κατά 0,4986 ευρώ, της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό τη διαγραφή ζημιών από αποτίμηση αξίας χρεογράφων και το συμψηφισμό τους με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Αντίστοιχα, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας. Στην ως άνω Συνέλευση, εκπροσωπήθηκε συνολικά το 51,45% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι 14.923.926 μετοχές. Κορωπί, 14 Δεκεμβρίου 2004 Το Διοικητικό Συμβούλιο