• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νηρεύς Α.Ε. - Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

2.12.2004

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που είχε συγκληθεί για σήμερα , ημέρα Πέμπτη, 2-12-2004, και ώρα 12 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής δεν επετεύχθη η απαραίτητη εκ του νόμου αυξημένη απαρτία ( 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου) για την λήψη απόφασης επί της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας , δεδομένου ότι οι εμπρόθεσμες καταθέσεις μετοχών ανήλθαν σε ποσοστό 37,30% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας .
Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προβαίνει σε πρόσκληση Α'' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας η οποία έχει το ακόλουθο περιεχόμενο :
ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ : ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε A'' Eπαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο " ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης νόμιμης αυξημένης απαρτίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που είχε συγκληθεί για τις 2-12-2004, καλούνται οι Μέτοχοί της, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι 2,3 και 4 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, σε Α'' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου 2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής σύμφωνα και με την απο 9-11-2004 παρασχεθείσα ειδική άδεια απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος:
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ν.2190/1920 προς συμψηφισμό ζημιών που προέκυψαν από αποτίμηση αξίας χρεωγράφων και ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση αύξηση της ονομαστικής αξίας αυτής - τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν , με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών , την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν , και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
(Τμήμα Μετόχων, αρμόδια κα Λαμπρινού Μαρία, τηλ. 210-6698281, fax . 210-6624926).
Καρδάμυλα Χίου , 2-12-2004
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO
H ως άνω πρόσκληση θα δημοσιευθεί αύριο στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, στην τοπική εφημερίδα της Χίου ΠΡΟΟΔΟΣ και στο Φ.Ε.Κ. Τ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ.