• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νηρεύς Α.Ε. – Προαναγγελία Έκτακτης Γ.Σ.

9.11.2004

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/12/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, στο 1ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ν.2190/1920 προς συμψηφισμό ζημιών που προέκυψαν από αποτίμηση αξίας χρεογράφων και ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση αύξηση της ονομαστικής αξίας αυτής. - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.