• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

29.6.2004

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 25/6/2004, η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής , σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :
Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 11.788.336 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 29.005.671 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 40,64% και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης .
Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτές :
1. Yποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1-31/12/2003 και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2003.
Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος αυτού αναγνώσθηκε και η έκθεση του Δ.Σ. της εταιρείας επί των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που προβλέπεται από το Ν.3016 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
Οι οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2003 εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων .
2. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2003.
Η ως άνω απαλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2004.
Η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Στυλιανό Ξενάκη, Ορκωτό Ελεγκτή της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νικολόπουλο Γεώργιο της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
4. Eγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/6/2005 και έγκριση των καταβληθέντων αμοιβών, για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές κατά το διάστημα 1/7/2003-30/6/2004 για τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας, τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και τη Νομική Σύμβουλο της εταιρείας και ενέκρινε επίσης ομόφωνα να παραμείνουν οι ίδιες για το διάστημα από 1/7/2004 έως 30/6/2005.
5.Καθορισμός αμοιβών για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό του καθαρού ποσού αμοιβής για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ. στα 500 ΕΥΡΩ.
6. Παροχή αδειών σε μέλη Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την παροχή της ως άνω άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο με αυτό της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Eκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και κατανομή αρμοδιοτήτων βάσει των διατάξεων του Ν.3016/2002.
Στα πλαίσια του θέματος αυτού, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, του οποίου η θητεία θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2009, καθώς και καθόρισε τις αρμοδιότητες των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ακολούθως :
1) Aριστείδης Μπελλές, Εκτελεστικό Μέλος
2) Νικόλαος Χαβιάρας, Εκτελεστικό Μέλος
3) Παντελής Λαμπρινούδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4) Δημήτρης Λουμπούνης, Εκτελεστικό Μέλος
5) Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6) Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7) Ιωάννη Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8) Κωνταντίνο Λαμπρινόπουλο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9) Γεώργιο Παϊδούση, Μη Εκτελεστικό Μέλος .
8. Έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.
Στα πλαίσια του θέματος αυτού, η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη των ακόλουθων συμβάσεων:
1)αγορά 38.400 μετοχών της εταιρείας ΕUROMARE A.E. που θα κατέχει η ΝΗΡΕΥΣ μετά την ολοκλήρωση εκκαθάρισης της ΝΙREUS CONSULTANTS από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Αριστείδη Μπελλέ . H αξία των μετοχών έχει εκτιμηθεί από τον Ελεγκτικό Οίκο K.P.M.G.
2) αγορά 160.496 μετοχών της εταιρείας ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ Α.Ε. που κατέχουν οι κ.κ. Μπελλές και Χαβιάρας ( αριθμό 80.248 μετοχών κατέχει έκαστος εξ’αυτών) από τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Η αξίων των μετοχών έχει εκτιμηθεί από τον Ελεγκτικό Οίκο της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.