• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25-06-2004

1.6.2004

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο " ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής σύμφωνα και με την απο 26-5-2004 παρασχεθείσα ειδική άδεια απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:
Από
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Yποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1-31/12/2003 και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2003.
2. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2003.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2004.
4. Eγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/6/2005 και έγκριση των καταβληθέντων αμοιβών, για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες.
5. Καθορισμός αμοιβών για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Παροχή αδειών σε μέλη Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Eκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και κατανομή αρμοδιοτήτων βάσει των διατάξεων του Ν.3016/2002.
8. Έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.
9. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν , με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
(Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος κος Σταθόπουλος Σπύρος, τηλ. 210 - 6698362).