• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

4.7.2003

Η εταιρεία με επιστολή της προς το Χ.Α. αναφέρει τα ακόλουθα : " Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. η οποία πραγματοποιήθηκε την 3η Ιουλίου 2003 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 1/1-31/12/2002, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Απαλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2002.
3) Εξελέγησαν οι εξής Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 1/1-31/12/2003:
Τακτικός Ελεγκτής ο κος Νικολόπουλος Γεώργιος Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14131 και αναπληρωματικός ελεγκτής ο κος Αγγελογιάννης Χαράλαμπος με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 10021. Οι ανωτέρω ελεγκτές είναι μέλη της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
4) Καθορίστηκαν τα ανώτατα ποσά των μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με την Εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για το διάστημα μέχρι 30/6/2004 και εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές.
5) Εγκρίθηκε ο καθορισμός των αμοιβών παραστάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για το διάστημα απο 1/7/2003 έως 30/6/2004.
6) Εγκρίθηκε η παροχή αδειών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια εταιριών του ομίλου με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο κατ’ άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.
7) Δεν ελήφθη απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών , δεδομένης της σύναψης σύμβασης της εταιρείας με Ειδικό Διαπραγματευτή στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.
8) Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κου Ευστάθιου Σχινά απο τον κο Ιωάννη Δημητρίου , η οποία είχε λάβει χώρα δυνάμει του απο 6/3/2003 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.
9) Εγκρίθηκε η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η κατανομή αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εταιρικής διακυβέρνησης και το Ν.3016/2002, όπως ακολουθεί :
A. Αριστείδης Μπελλές , Εκτελεστικό Μέλος.
B. Δημήτρης Λουμπούνης , Εκτελεστικό Μέλος.
Γ. Νικόλαος Χαβιάρας , Εκτελεστικό Μέλος.
Δ. Παντελής Λαμπρινούδης , Μη εκτελεστικό Μέλος.
Ε. Αθανασοπούλου Ιωάννα του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
ΣΤ. Λαμπαδάριος Επαμεινώνδας , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η. Δημητρίου Ιωάννης του Βασιλείου , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10) Εγκρίθηκε η σύναψη πενταετούς σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και της εταιρείας ΕUROMARE A.E. , η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 λόγω επικείμενης απόκτησης απευθείας συμμετοχής του κου Μπελλέ στην ΕUROMARE A.E. ως μετόχου της υπό εκκαθάριση NIREUS CONSULTANTS A.E η οποία συμμετέχει κατά 80% στην ΕUROMARE A.E.
11) Στα πλαίσια του ενδέκατου θέματος ( « Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις» ) , ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας προέβη σε μια γενικότερη ενημέρωση για τα θέματα της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και διεθνώς.
Tέλος , απάντησε σε ερωτήσεις μετόχων και δημοσιογράφων που παρέστησαν στην Συνέλευση."