• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

9.4.2003

Η εταιρεία με επιστολή της προς το Χ.Α. αναφέρει τα ακόλουθα : " Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε., ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 9-04-2003, αποφασίσθηκε να ορισθεί το ποσό των 0,30 € ως κατώτατο όριο τιμής αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, κατόπιν τροποποίησης του κατώτατου ορίου του ενός (1) Ευρώ που είχε ορισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 28-06-2002. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2002 η οποία όρισε 12μηνη διάρκεια δυνατότητας αγοράς ιδίων μετοχών, μέχρι του ποσοστού 10% επί του συνόλου των μετοχών και ανώτατο όριο αγοράς τα 4,5 €. "