• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

18.3.2003

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο " ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε." καλούνται οι Μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Απριλίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου, στο Κορωπί Αττικής, σύμφωνα και με την από 17/03/2003 παρασχεθείσα ειδική άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του ακόλουθου θέματος :
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της από 28/6/2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας επί αγοράς ιδίων μετοχών, ως προς το κατώτατο όριο τιμής αγοράς .
Oι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν , με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών , την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν , και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
(Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος κος Σταθόπουλος , τηλ. 210-6698362).
Καρδάμυλα Χίου, 18 Μαρτίου 2003
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ