• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

13.3.2003

Η εταιρεία με επιστολή της προς το Χ.Α. αναφέρει τα ακόλουθα : "Δεδομένης της αρνητικής συγκυρίας στην ελληνική κεφαλαιαγορά , το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά την σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε να ξεκινήσει διαδικασία τροποποίησης της απόφασης που είχε ληφθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 28/6/2002 για αγορά ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα της τροποποίησης της κατώτατης τιμής αγοράς που είχε ορισθεί στο ποσό του ενός (1) ΕΥΡΩ, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση της ως άνω απόφασης αγοράς ιδίων μετοχών και κατά τα λοιπά στοιχεία της.
Συνεπεία των ανωτέρω, θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλέγμα και η εταιρεία θα δημοσιεύσει εντός των προσεχών ημερών την σχετική πρόσκληση προς τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση."