• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

16.9.2002

Η εταιρεία με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. αναφέρει τα ακόλουθα : "Δια της παρούσης επιστολής θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις αποφάσεις που έλαβε ομόφωνα επί των αντιστοίχων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε την 13 Σεπτεμβρίου 2002 και ώρα 14 : 00 στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφ Κορωπίου – Βάρης, Οδός Δημοκρίτου, Κορωπί.
Συγκεκριμένα :
1) Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποφασίσθηκε η αλλαγή χρήσεως κεφαλαίων ύψους 360.000 € τα οποία προορίζονταν για την ενίσχυση κεφαλαίου κίνηση (διαφήμιση & προώθηση) με σκοπό την διάθεση των κεφαλαίων αυτών προς μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας.
2) Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποφασίσθηκε η συμμετοχή με ποσοστό 45% στην εταιρεία A-SEA A.E., η οποία σήμερα ανήκει σε ποσοστό 100% στην κα Σουλτάνα Μπελλέ, σύζυγο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. κου Αριστείδη Μπελλέ.
Η εταιρεία A-SEA έχει ήδη ξεκινήσει δραστηριότητα στον χώρο της γρήγορης εστίασης με θαλασσινά , έχοντας μετοχικό κεφάλαιο 681.000 €, ενώ η συμμετοχή της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης κεφαλαίου στην ονομαστική αξία της μετοχής ήτοι 29, 43 € ανά μετοχή.
Κατόπιν της υλοποίησης της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την είσοδο της ΝΗΡΕΥΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Α-SEA A.E., και προς το σκοπό της πληρέστερης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΝΗΡΕΥΣ θα θέσει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού Πληροφοριακό Σημείωμα , όπως προβλέπεται απο την κείμενη νομοθεσία ."