• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

4.6.2002

ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ : ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.” καλούνται οι Μέτοχοι της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5 μ.μ στην Ιστορική Αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, Σοφοκλέους 10, Αθήνα, σύμφωνα και με την από 21/5/2002 παρασχεθείσα ειδικά άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων :
Θέματα Ημερησίας Διάταξης
1. Yποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1-31/12/2001, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Eγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1-31/12/2001.
3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2001.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2002.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. της εταιρείας .
6. Παροχή αδειών σε μέλη Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Καθορισμός αμοιβών για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920.
9. Έγκριση αλλαγής χρονοδιαγράμματος διάθεσης κεφαλαίων από τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
10. Aγορά ιδίων μετοχών.
11 . Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρώσοποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν , με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών , την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν , και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
(Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος κος Σπύρος Σταθόπουλος , τηλ. 6698362).
Καρδάμυλα Χίου, 31 Mαϊου 2002
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ