• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2011

7.6.2011

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

-ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-


ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.


Κατ’ εφαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατάσταση συνολικών εσόδων, κατάσταση οικονομικής θέσης, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών και Προσθετά Στοιχεία και Πληροφορίες

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nireus.com) αντίγραφο της Ετησίας Οικονομικής Εκθέσεως, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας, ως και οι επ’ αυτών εκθέσεις ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δήλωση εταιρικής διακυβερνήσεως, οι δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πίνακας διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων και τα στοιχεία και πληροφορίες του Ομίλου και της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετησίων, απλών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διαχειριστικής χρήσεως 2010.


ΘΕΜΑ 2ο
Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική  χρήση 2010 (01/01/2010-31/12/2010).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2010, σύμφωνα με τα οποία τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2010-31/12/2010 ήταν -39.275.501 Ευρώ. Μετά την επίδραση και της αναβαλλόμενης φορολογίας για την ίδια χρήση 2010 συνολικού ύψους 3.086.447 Ευρώ, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε -36.189.054 Ευρώ.


ΘΕΜΑ 3ο
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2010-31/12/2010 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

Κατ’ εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2010, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως.


ΘΕΜΑ 4ο
Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

Κατ’ εφαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διαχειριστική χρήση 2011, της ελεγκτικής εταιρείας «ERNST&YOUNG». Ο Ελεγκτικός Οίκος αφού αποδεχθεί την εκλογή του θα ενημερώσει την εταιρεία για τους Ορκωτούς Ελεγκτές που θα αναλάβουν τον έλεγχο της χρήσης.

Οι αμοιβές του Ελεγκτικού Οίκου ERNST & YOUNG για τον έλεγχο χρήσης 2011 προτείνεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 150.000  ευρώ .


ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν.2190/1920

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται την έγκριση καταβολής, για την περίοδο από 30/6/2011 έως 30/6/2012 των ίδιων συνολικών ετησίων αμοιβών και παροχών οι οποίες είχαν εγκριθεί για την περίοδο απο 30/6/2010 έως 30/6/2011.ΘΕΜΑ 6ο

Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

Κατ’ εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν, 2190/1920, παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Εταιρείας όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας.


ΘΕΜΑ 7ο

Εγκριση Αντικατάστασης μέλους Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008
Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για την αποχώρηση και την  αντικατάσταση της κας Καραχάλιου στις 22/2/2011  ως τακτικού  μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Επαμεινώνδα Λαμπαδάριο και εισηγείται την έγκριση της ως άνω αντικατάστασης από την Γενική Συνέλευση.