• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμός μετοχών και δικαιώματα ψήφων

7.6.2011

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "NHΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. " (εφεξής η "Εταιρία"), σε εφαρμογή του στοιχείου (β) της παρ. 3 του άρθρου 27 του K.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας στις 07/06/2011, ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των μετόχων της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 30/06/2011, ανέρχεται σε 63.629.723, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιες μετοχές.