• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011

1.7.2011

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στη Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2011 στις 15:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 27 μέτοχοι εκπροσωπούντες 36.539.048 μετοχές σε σύνολο 63.607.333 μετοχών, ήτοι ποσοστό 57,44%.
 
Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσης 2010 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.539.048
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,44%
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.539.048, κατά: 0 ,αποχή: 0
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ: 57,44%, κατά: 0% ,αποχή: 0%

Θέμα 2: Ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική  χρήση 2010      
(01/01/2010-31/12/2010).

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.539.048
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,44%
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.539.048, κατά: 0 ,αποχή: 0
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ: 57,44%, κατά: 0%, αποχή: 0%

Θέμα 3: Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010-31.12.2010 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.539.048
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,44%
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.539.048, κατά: 0 ,αποχή: 0
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ: 57,44%, κατά: 0%, αποχή: 0%

Θέμα 4:  Εξέλεξε για τη χρήση 2011 ως τακτικό ελεγκτή την Ernst & Young και εγκρίθηκε η αμοιβή της.
 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.539.048
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,44%
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.132.441, κατά: 406.607, αποχή: 0
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ: 56,81%, κατά: 0,63% ,αποχή: 0%

Θέμα 5: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες και προταθείσες αμοιβές και συμβάσεις κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν.2190/1920.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.539.048
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,44%
Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.521.661, κατά: 17.387 ,αποχή: 0
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ: 57,42%, κατά: 0,02 %,αποχή : 0%
 
Θέμα 6:  Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ 1 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.539.048
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,44%
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.539.048, κατά: 0 ,αποχή: 0
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ: 57,44%, κατά: 0%,αποχή: 0%

Θέμα 7:  Ενέκρινε την αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.539.048
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 57,44%
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.539.048, κατά: 0 ,αποχή: 0
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ: 57,44%, κατά: 0%,αποχή: 0%

Θέμα 8: Δεν ελήφθη απόφαση επί του όγδοου θέματος.