• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων της 7ης Δεκεμβρίου 2015

7.12.2015

Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, αρχικού ύψους ευρώ 19.995.575,10, εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε'' («Εκδότης»), ανακοινώνει ότι στη Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 07.12.2015, ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής (1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου), παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 2 Ομολογιούχοι, εκπροσωπούντες  1.286.224 ομολογίες, σε σύνολο  1.794.284  ομολογιών, ήτοι ποσοστό συμμετοχής 71,6845% επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου/υπολοίπου του ανωτέρω δανείου.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναλυτικά είναι:

Θέμα :  Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.” και “SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77α του κ.ν 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93 και τους Όρους του από 29.10.2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.


Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  1.286.224
Ποσοστό συμμετοχής επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου/υπολοίπου του δανείου:  71,6845%.
Αριθμός ψήφων  υπέρ:  1.286.224, κατά: 0, αποχή: 0
Ποσοστό ψήφων ομολογιών υπέρ 71,6845%, κατά: 0%, αποχή: 0%.