Έλεγχος Περιβάλλοντος

Η περιβαλλοντική αειφορία είναι παράγοντας κλειδί για τη βιωσιμότητα της ιχθυοκαλλιέργειας και ένας τρόπος να επιτευχθεί είναι η συνεχής παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών της δραστηριότητας. Οι περιβαλλοντικές και οικολογικές πτυχές της ιχθυοκαλλιέργειας προσεγγίζονται και διαχειρίζονται με υπεύθυνο τρόπο, με σκοπό τη διατήρηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, αναγνωρίζεται και το γεγονός πως υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες και οργανισμοί που εξαρτώνται από το ίδιο οικοσύστημα.

Οι δράσεις της Νηρεύς για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας είναι οι ακόλουθες:

- προσεκτική επιλογή των τοποθεσιών όπου θα εγκατασταθούν οι παραγωγικές μονάδες, ώστε να μη διαταράσσεται η αισθητική του φυσικού περιβάλλοντος.
- συνεχής αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, ώστε να ενσωματώνονται στο περιβάλλον και να μην διαταράσσεται η αισθητική  του χώρου.
-  παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού όπου γίνεται η εκτροφή , για τον έγκαιρο εντοπισμό μεταβολών, με σκοπό τη διατήρηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος.
- διαχείριση στερεών αποβλήτων με χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και προώθηση της ανακύκλωσης.
- διαχείριση και παρακολούθηση υγρών αποβλήτων για την αποφυγή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
- διαχείριση φυσικών πόρων με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
- μέτρα αποφυγής διαφυγών: Αστακός, Θεσπρωτία, Νότια Εύβοια και Φωκίδα.