Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ

Τον Απρίλιο του 2008, η ΝΗΡΕΥΣ υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες τους και τις στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ είναι μία πλατφόρμα πολιτικής, αλλά και ένα πρακτικό πλαίσιο για τις εταιρείες που έχουν δεσμευθεί για βιωσιμότητα και υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές.  Ως πολυσυμμετοχική ηγετική πρωτοβουλία, επιδιώκει να ευθυγραμμίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στρατηγικές με 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς και να κατευθύνει δράσεις που υποστηρίζουν τους ευρύτερους στόχους των Ηνωμένων Εθνών.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι η μεγαλύτερη διεθνής εθελοντική πρωτοβουλία σε εταιρικό επίπεδο. Συμμετέχουν πάνω από 9.700 εταιρείες και οργανισμοί σε πάνω από 160 χώρες. Το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάϊο του 2008 και η ΝΗΡΕΥΣ ήταν από τα πρώτα μέλη του.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο ενσωματώνει τη διαφάνεια και τη δέσμευση με τη δημοσίευση του ετήσιου απολογισμού ή παρόμοιας δημόσιας εταιρικής αναφοράς που είναι γνωστή ως Επικοινωνία Προόδου. Οι συμμετέχουσες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν τη δέσμευσή τους με την ετήσια δημοσίευση της Επικοινωνίας Προόδου. Η παράλειψη αυτής της δημοσίευσης οδηγεί σε αλλαγή του καθεστώτος συμμετοχής και πιθανή απέλαση.

Η τελευταία Επικοινωνία Προόδου 2018  της ΝΗΡΕΥΣ.


Οι 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ

Ανθρώπινα Δικαιώματα

  • Αρχή 1η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Αρχή 2η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


Συνθήκες Εργασίας

  • Αρχή 3η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης.
  • Αρχή 4η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
  • Αρχή 5η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας.
  • Αρχή 6η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση.


Περιβάλλον

  • Αρχή 7η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.
  • Αρχή 8η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.
  • Αρχή 9η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.


Καταπολέμηση της Διαφθοράς

  • Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι