• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Oικονομικό Ημερολόγιο

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2019

Η Εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ.», στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.4.3.(1) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019:

 

Τετάρτη , 10  Απριλίου 2019   

Ανακοίνωση & Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2018 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας  (www.nireus.com).

 

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019  

Ετήσια ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2018 της Εταιρίας

 

Δευτέρα , 09 Σεπτεμβρίου  2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

 

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση & Δημοσίευση Έκθεσης εξαμήνου 2019  με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας  (www.nireus.com).

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.