Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Στη Νηρεύς, λειτουργούμε με σεβασμό στο περιβάλλον και πάντα με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, τόσο στο βραχυπρόθεσμο όσο και στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας. Φροντίζουμε για το φυσικό περιβάλλον που με τον πλούτο του μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε ένα εξαιρετικό προϊόν. Θέλοντας να συμβάλουμε ακόμα περισσότερο στην προστασία των θαλάσσιων ιχθυοαποθεμάτων, έχουμε μειώσει κατά 40% το ποσοστό των ιχθυάλευρων που χρησιμοποιούμε κατά την τελευταία πενταετία. Επίσης επενδύουμε συνεχώς στην αναβάθμιση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεών μας στοχεύοντας στη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στην πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όλα αυτά αποδεικνύονται από την πολυεπίπεδη πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε.

 

«Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης»