• Διεύθυνση Πωλήσεων Ιχθυηρών
  Τηλ. +30 210 6698273
  Fax +30 210 6620070
  e-mail domesticsales@nireus.com
  Διεύθυνση Πωλήσεων Γόνου & Ιχθυοτροφών
  Τηλ. +30 210 6698298
  Fax +30 210 6626804
  e-mail frysalesdpt@nireus.com

Ιχθυοκαλλιέργεια & Αειφόρος Ανάπτυξη

H Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ένα σημαντικό τομέα, που καλύπτει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τροφή παγκοσμίως. Τα άγρια ιχθυοαποθέματα μειώνονται δραματικά και ταυτόχρονα ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία, άρα και η ζήτηση για τροφή. H Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τομείς παραγωγής πρωτεΐνης και μάλιστα υψηλής διατροφικής αξίας, με σκοπό να καλύψει την όλο και αυξανόμενη ζήτηση για τροφή.

Ταυτόχρονα βασίζει την ανάπτυξή της, που διαφαίνεται να είναι όλο και μεγαλύτερη στο μέλλον και τη λειτουργία της σε αρχές όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η συμβολή στη μείωση της υπαραλίευσης των Θαλασσών και η αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων βιολογικών πόρων.