Καριέρα

Δουλεύοντας στη Νηρεύς

Στον όμιλο εκτός από το εργατικό προσωπικό παραγωγής, που είναι ο κύριος όγκος του δυναμικού μας, απασχολούνται και εργαζόμενοι με ποικίλες ειδικότητες λόγω του αντικειμένου της εργασίας: Ιχθυολόγοι, Ιχθυοπαθολόγοι, Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι, Τεχνολόγοι Τροφίμων, Δύτες, Οικονομολόγοι, Λογιστές, Πωλητές και άλλες ειδικότητες.

Λόγω της μεγάλης διασποράς των υποκαταστημάτων της εταιρίας είμαστε, στις περισσότερες περιοχές, ο μεγαλύτερος και προτιμητέος εργοδότης. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια βάσει τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, προϋπηρεσίας και όπου απαιτείται και με προσωπική συνέντευξη. Στην επαρχία δε για ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών προτιμώνται εργαζόμενοι από την ευρύτερη περιοχή των μονάδων μας.

Για όλες τις θέσεις εργασίας έχουν σχεδιαστεί περιγραφές, κάθε διεύθυνση διαθέτει αναλυτικό οργανόγραμμα, επίσης έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα υποδοχής και ένταξης νέων στελεχών στην εταιρία.

Από το 2009 ξεκίνησε η εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης της Απόδοσης για τους εργαζόμενους της εταιρίας βάσει ποσοτικών και ποιοτικών στόχων οι οποίοι καθορίζονται κάθε χρονιά από τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας και κοινοποιούνται στους εργαζόμενους.

Από τα αποτελέσματα του Συστήματος Αξιολόγησης της Απόδοσης προκύπτουν, μεταξύ άλλων και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων οι οποίες, σε συνδυασμό με το μακροχρόνιο σχεδιασμό της καριέρας των ανθρώπων μας, καθορίζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε έτους, καθώς κύριο μέλημά μας είναι η ανάπτυξη των ανθρώπων μας μέσω της συνεχούς εκπαίδευσής τους.