• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των βασικών αξιών της Εταιρίας και υποστηρίζει το όραμά της για βιώσιμη ανάπτυξη.  Η Νηρεύς δεσμεύεται για την υιοθέτηση και εφαρμογή υγιών αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.  

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καθώς και για τη δομή του και τις διαδικασίες διακυβέρνησής του, τις Επιτροπές του ΔΣ, την οργανωτική δομή της Εταιρίας, τον εσωτερικό έλεγχο και τους ορκωτούς ελεγκτές καθώς και πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων και των μελών της Διοίκησης.

Παρακαλούμε επιλέξτε από τους σχετικούς συνδέσμους τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.