• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συχνές Ερωτήσεις Μετόχων

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πού πρέπει να απευθυνθώ για να δηλώσω τη μεταβολή των προσωπικών μου στοιχείων στο σύστημα άΰλων τίτλων (Σ.Α.Τ.);

Η αίτηση μεταβολής των προσωπικών σας στοιχείων στο Σ.Α.Τ. υποβάλλεται στην χρηματιστηριακή εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε, η οποία την αποστέλλει στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.).  Μετά την καταχώρηση των νέων στοιχείων στο Σ.Α.Τ., το μετοχολόγιο της Εταιρείας ενημερώνεται για την αλλαγή από την Ε.Χ.Α.Ε.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Πως μπορώ να εισπράξω το μέρισμα / προμέρισμα της Εταιρείας;

Το μέρισμα καταβάλλεται με τους παρακάτω τρόπους:

• Μέσω του χειριστή του λογαριασμού αξιών που έχετε ορίσει στο Σ.Α.Τ.,  εφόσον έχετε εξουσιοδοτήσει τον χειριστή σας για την είσπραξη μερισμάτων
• Και, για όσους μετόχους έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή δεν είναι δυνατή η πληρωμή μέσω των χειριστών τους, από οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας η οποία πραγματοποιεί τη πληρωμή των μερισμάτων.  Η τράπεζα αναφέρεται στην αντίστοιχη ανακοίνωση της Εταιρείας για τη πληρωμή και αποκοπή του μερίσματος.

Μέχρι πότε έχω δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος;

Μερίσματα που δεν εισπράττονται εντός 5 ετών από τη λήξη του έτους, μέσα στο οποίο έλαβε χώρα η έναρξη πληρωμής τους, αποδίδονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Ποιος εισπράττει τα μερίσματα που προέρχονται από ενεχυριασμένες μετοχές;

Τα μερίσματα που προέρχονται από ενεχυριασμένες μετοχές εισπράττονται από τον δικαιούχο του μερίσματος σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης.

Πως μπορώ να παραλάβω βεβαιώσεις μερίσματος- προμερίσματος;

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, η Εταιρεία εκδίδει βεβαιώσεις μερίσματος.  Οι βεβαιώσεις αποστέλλονται στους μετόχους κατόπιν αιτήματός τους.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μου στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών;
Η συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών είναι προαιρετική.


Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουν οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ε.Χ.Α.Ε. κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Εάν τα δικαιώματα προτίμησης δεν ασκηθούν εντός της οριζόμενης προθεσμίας, παύουν να ισχύουν.

Τι ενέργειες πρέπει να κάνω σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών;

Σε περίπτωση διανομής δωρεάν μετοχών, οι νέες μετοχές πιστώνονται αυτόματα στις μερίδες των δικαιούχων.  Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία απολύτως ενέργεια.

Τι σημαίνει ο όρος split των μετοχών;

Split είναι η διανομή νέων μετοχών χωρίς τη καταβολή μετρητών (δωρεάν).  Σε περίπτωση split, ο αριθμός των μετοχών της Εταιρείας αυξάνεται και οι νέες μετοχές διανέμονται στους υφιστάμενους Μετόχους.  Παράλληλα, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώνεται και η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής προσαρμόζεται ανάλογα, ενώ η κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητη.

Πως μπορώ να παραλάβω βεβαιώσεις για Εταιρικές Πράξεις;

Το Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας χορηγεί στους δικαιούχους βεβαιώσεις που αφορούν Εταιρικές Πράξεις (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ή διανομή μετοχών, split). Οι βεβαιώσεις χορηγούνται για φορολογική χρήση και κατόπιν αιτήματος των Μετόχων.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

Τι πρέπει να κάνω για να νομιμοποιηθώ ως κληρονόμος:

Εάν ο θανών/θανούσα κατείχε μετοχές της Εταιρείας, τότε θα πρέπει ο κληρονόμος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του  να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Εταιρεία.  Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

Τι πρέπει να κάνω αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησής μου ως κληρονόμου από την Εταιρεία;

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησής σας ως κληρονόμου από την Εταιρεία, θα ενημερωθείτε από το Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας ώστε να επικοινωνήσετε με την Ε.Χ.Α.Ε. (Τμήμα Κληρονομιών) και να πληροφορηθείτε για τη διαδικασία πληρωμής της προμήθειας μεταβίβασης.

Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας του Τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές;

Για  θέματα που αφορούν την εξυπηρέτηση και την κληρονομική διαδοχή των Μετόχων της Εταιρείας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές, στην διεύθυνση

ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ
Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές
1ο χλμ Λεωφ. Κορωπίου Βάρης & Δημοκρίτου
19400 Κορωπί Αττικής

Τηλέφωνο 210 66 98 224

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  irodpt@nireus.com ή στο fax 210 66 27 404