• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νηρεύς Γενική Συνέλευση

Οι όροι σύγκλησης και λειτουργίας των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ καθορίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και το καταστατικό της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Νηρεύς είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, με τις αποφάσεις της να υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες.