• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετοχική Σύνθεση και Βασικοί Μέτοχοι

Μέτοχοι με περισσότερο από 5% των δικαιωμάτων ψήφου

 

 

Μέτοχος % Δικαιωμάτων Ψήφου Ημερομηνία Μεταβολής
ANDROMEDA SEAFOOD S.L            
91,03% 30/12/2019
   

 

Γεωγραφική κατανομή των μετόχων

Στοιχεία στις 30 Δεκεμβρίου 2019

   Σύνθεση μετόχων

 

Στοιχεία στις 30 Δεκεμβρίου  2019

Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές Ευρώ €
Σύνολο μετοχών 294.016.812
88.205.043,60
Κοινές μετοχές 293.992.751 88.197.825,30
Ίδιες μετοχές 24.061 7.218,30