• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οργανωτική Δομή

Η οργανωτική δομή του ομίλου Νηρεύς καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα όρια ευθύνης κάθε υπηρεσιακής μονάδας και αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζονται όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου.
 
Επί πλέον, είναι διαρθρωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε:

•      να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κύριων επιχειρησιακών τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος
•      να ευθυγραμμίζεται με τις εκάστοτε αρχές του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών
•      να επιτρέπει την ανάπτυξη και διάχυση ενιαίας επιχειρηματικής αντίληψης
•      να εξασφαλίζει τον έλεγχο της λειτουργίας και τη διαχείριση των κινδύνων
•      να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των οργάνων ελέγχου από τις ελεγχόμενες δραστηριότητες.

Δείτε το συνοπτικό οργανόγραμμα του Ομίλου Νηρεύς.