• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εσωτερικός Έλεγχος

Ο Eσωτερικός Έλεγχος  είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει πλήρη, ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα στελέχη όλων των ιεραρχικών βαθμίδων και τα στοιχεία όλων των υπηρεσιών των  εταιριών του Ομίλου, στα πλαίσια της διενέργειας των τακτικών και έκτακτων ελέγχων.

Κύριες αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελέγχου είναι :
Α) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της είας και του καταστατικού της και του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία και δραστηριοποίηση της εταιρίας.
Β) Η Αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων μελών Δ.Σ. ή διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα της εταιρίας.
Γ) Η σύνταξη εγγράφων αναφορών προς το Δ.Σ. για τους διενεργούμενους ελέγχους.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

Δυνάμει της από 4/7/2011 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρίας ορίσθηκε  Εσωτερικός Ελεγκτής ο κος Γεώργιος Σούλης, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης νυν Πανεπιστημίου Μακεδονία. O κος Σούλης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις Οικονομικού Διευθυντή.