• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ορκωτοί Ελεγκτές

O τακτικός έλεγχος της εταιρίας διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές. Προς το σκοπό αυτό, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας εγκρίνει κάθε έτος τον διορισμό μίας ελεγκτικής εταιρίας ή ομάδας ελεγκτών για τον έλεγχο της εκάστοτε συγκεκριμένης λογιστικής και διαχειριστικής κατάστασης της εταιρίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ιουνίου 2010 ενέκρινε τον διορισμό της εταιρίας "ERNST & YOUNG (HELLAS) Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε." ως Ορκωτούς ελεγκτές  για το οικονομικό έτος  2010 και την ανάθεση σε αυτήν του ελέγχου της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων του 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) .