• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δικαιώματα Μετόχων

Κάθε µετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόµο και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρίας . Η κυριότητα της µετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων της.

Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου.

Η ευθύνη των Μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.

Όλα τα δικαιώματα των μετόχων ανάλογα και με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας αναλύονται στο συννημένο αρχείο.