• Διεύθυνση Πωλήσεων Ιχθυηρών
  Τηλ. +30 210 6698273
  Fax +30 210 6620070
  e-mail domesticsales@nireus.com
  Διεύθυνση Πωλήσεων Γόνου & Ιχθυοτροφών
  Τηλ. +30 210 6698298
  Fax +30 210 6626804
  e-mail frysalesdpt@nireus.com

Έμφαση στην Ποιότητα

Στη Νηρεύς, από το 1999 έχουμε αναπτύξει σύστημα ιχνηλασιμότητας που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Μέσα από ένα συνδυασμό έντυπων και ηλεκτρονικών αρχείων εξασφαλίζουμε πλήρη ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο πρώτων υλών, εσωτερικής διακίνησης, ενδιάμεσων προϊόντων και ακολουθούμενων διαδικασιών, καθώς και διάθεσης των τελικών προϊόντων.

Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, μας επιτρέπουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές παραμέτρους παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πλήρη εικόνα για τα προϊόντα, οδηγούμενοι στη μονάδα εκτροφής από την οποία προέρχονται, στις ιχθυοτροφές που έχουν αναλωθεί, ακόμα και στον ιχθυογεννητικό σταθμό που παρήγαγε τα συγκεκριμένα ιχθύδια και τους γεννήτορες από τους οποίους προέρχονται.