• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

28.4.2020

Η  ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των από 28.04.2020 γνωστοποιήσεων που έλαβε σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (στο εξής ο «Νόμος»)  (α) από τον κ. Craig Tashjian, ενεργών ατομικώς, και (β) από την ελεγχόμενη (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) από τον κ. Craig Tashjian εταιρεία Tashjikan Capital LLC, ενεργούσα ατομικώς αλλά και για λογαριασμό των ελεγχόμενων (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) από αυτήν εταιρειών, AMERRA Capital Management GP, LLC, AMERRA Capital Management L.P, Amerra Capital Management, LLC (από κοινού με την Tashjikan Capital LLC, οι «Σχετικές οντότητες») και Andromeda Seafood Sociedada Limitada (η “Andromed Seafood”), στις 27.04.2020, η Andromed Seafood (i) απέκτησε συνολικά 25.233 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, και (ii) σύναψε  συμφωνία για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των συνολικά 1.160.925 κοινών ονομαστικών μετοχών που εκδόθηκαν από την Εταιρεία και προσφέρθηκαν στην Andromeda Seafood κατά την περίοδο αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασής της. Ως  αποτέλεσμα των (i) και (ii), στις 27.04.2020, τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν (i) άμεσα η Andromeda Seafood και (ii) έμμεσα ο κ. Craig Tashjian και οι Σχετικές Οντότητες μεταβλήθηκαν από περίπου 92,19% που ήταν στις 24.01.2020 σε περίπου 95,59%.