• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

19.6.2020

Η  ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των από 19.06.2020 γνωστοποιήσεων που έλαβε σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (στο εξής ο «Νόμος») (α) από τον κ. Craig Tashjian, ενεργών ατομικώς, και (β) από την ελεγχόμενη (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) από τον κ. Craig Tashjian εταιρεία Tashjikan Capital LLC, ενεργούσα ατομικώς αλλά και για λογαριασμό των ελεγχόμενων (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) από αυτήν εταιρειών, AMERRA Capital Management GP, LLC, AMERRA Capital Management L.P, Amerra Capital Management, LLC (από κοινού με την Tashjikan Capital LLC, οι «Σχετικές οντότητες») και Andromeda Seafood Sociedada Limitada (η “Andromed Seafood”), κατόπιν της απόκτησης συνολικά 11.776.840 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας από την Andromeda Seafood  στις 18.06.2020, τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν (i) άμεσα η Andromeda Seafood και (ii) έμμεσα ο κ. Craig Tashjian και οι Σχετικές Οντότητες μεταβλήθηκαν από 95,59% που ήταν στις 27.04.2020 σε  100% στις 18.06.2020.