• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019

31.7.2020

Η εταιρεία έχει αναρτήσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2019 μετά της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή στο οικείο πεδίο της Ενότητας Οικονομικές Καταστάσεις. 
Σημειώνεται ότι δεδομένης της από 13/7/2020 διαγραφής των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, η εταιρεία διέπεται αμιγώς απο τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία και τις κανονιστικές υποχρεώσεις των μην εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών.